ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office

ที่ปรึกษาอธิการบดี (รองประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ (กรรมการ)
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรรมการ)
ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการ)
หัวหน้าจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ)
หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยเลขานุการ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ (รองประธานกรรมการ)
หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ)
หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ที่ปรึกษาอธิการบดี (ประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการกองกลาง (รองประธาน)
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล (กรรมการ)
หัวหน้างานอำนวยการ กองกลาง (กรรมการ)
หัวหน้างานประชุม กองกลาง (กรรมการ)
หัวหน้างานฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรรมการ)

หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ประธานกรรมการ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองประธานกรรมการ)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ประธานกรรมการ)