Maejo Go ECo

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน GoogleApp Office365 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง

นโยบาย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
1.ลดละเลิกการใช้พลาสติกและโฟม 
 
2. 3ป1ล ลดใช้พลังงาน 
 
3.ทิ้งขยะให้ถูกประเภท
4.ไม้ประดับดูดสารพิษ
คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้กระดาษ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร