GoogleApp

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน GoogleApp Office365 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง

นโยบาย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
1.ลดละเลิกการใช้พลาสติกและโฟม 
 
2. 3ป1ล ลดใช้พลังงาน 
 
3.ทิ้งขยะให้ถูกประเภท
4.ไม้ประดับดูดสารพิษ
ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้กระดาษ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHGs (kgCO2)
GHGs (kgCO2) จากการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้น้ำมันดีเซล

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

GHGs (kgCO2) จากการใช้กระดาษ (ภายใน สนม.)

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลปริมาณขยะ กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
ปริมาณขยะรีไซเคิล

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะทั่วไป

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอินทรีย์

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้