ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office

ดาว์นโหลดเอกสารโครงการ Pre Test โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Post Test โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คลิปที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คลิปที่ 2 การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์อัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ คลิปที่ 3 เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 6 หมวด โดย อาจารย์ฐิติธร บุญเรือง คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว

Maejo Go ECo

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งทีึ่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งทีึ่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
11 มีนาคม 2564
สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) นำโดย นายสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ในโอกาส เข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี ในขณะนั้น) ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว มาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานทำให้ ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 GREEN OFFICE ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในปี 2563 สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการ ครบ 3 ปี การตรวจประเมินในครั้งนี้ จึงเป็นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานมหาวิทยาลัย อีกครั้งและจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินวางแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
13 พฤศจิกายน 2563
สนม. ม.แม่โจ้ จัดซ้อมแผนอัคคีภัย สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัคคีภัย การระงับเหตุและซ้อมแผนฉุกเฉิน การอพยพเคลื่อนย้ายเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง สามารถปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยได้ถูกต้อง กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์ และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ณ บริเวณอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรได้เป็นอย่างมากหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
12 พฤศจิกายน 2563
การประชุมเตรียมประเมิน Green Office สำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดการประชุมเตรียมประเมิน Green Office สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะมีการตรวจประเมินในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
12 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการขนส่งรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้ให้บริการรถไฟฟ้ารับส่งบุคลากร กองเทคโนโลยีดิจิทัล จากอาคารเรียนรวมแม่โจ้ 60 ปี และอาคารแม่โจ้ 70 ปี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะหน่วยงาน ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
29 ตุลาคม 2563
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
11 กันยายน 2563
ประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย   ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ได้ตรวจเอกสารและเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การจัดสภาพแวดล้อม และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเตรียมการประเมินจากภายนอกต่อไป
13 สิงหาคม 2563
การดำเนินกิจกรรม หมวดที่ 2 การสื่อสาร
3 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการมลพิษของเสีย"
สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "การใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการมลพิษของเสีย" ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.45-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยวิทยากรโดยอาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
16 กรกฎาคม 2563
โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2563
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม 5 ส ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินต่ออายุสำนักงานสีเขียว ในเดือนสิงหาคม 2563 กำหนดการตรวจกิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฏาคม และจะประกาศผลในวันที่ 22 กันยายน 2563
10 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมหมวด 5 วัดค่าแสงสว่าง
กิจกรรมหมวด 5 วัดค่าแสงสว่าง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง ประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
26 มิถุนายน 2563
การดำเนินกิจกรรม หมวดที่ 5
26 มิถุนายน 2563
การพบปะหน่วยงานและส่งมอบนโยบายสำนักงานสีเขียว 2563
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีการพบปะหน่วยงานและส่งมอบนโยบายสำนักงานสีเขียว
26 มิถุนายน 2563
ประชุมหมวดที่ 6
ประชุมหมวดที่ 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.
19 มิถุนายน 2563
ประชุมหมวดที่ 5
ประชุมหมวดที่ 5 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
19 มิถุนายน 2563
ประชุมหมวดที่ 3
ประชุมหมวดที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
17 มิถุนายน 2563
ประชุมหมวดที่ 2
ประชุมหมวดที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น.
17 มิถุนายน 2563
ประชุมหมวดที่ 1
ประชุมหมวดที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
17 มิถุนายน 2563
ม.แม่โจ้ เปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้า รับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย ฟรี!!! ขับเคลื่อนนโยบาย Green University
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนนโยบาย Green University เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดการใช้รถยน์ รถจักรยานยนต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่มหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานเสาธงประตูพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Shuttle service มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีรถบริการ รวม 4 คัน ประกอบด้วย รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และ ขนาด 6 ที่นั่ง 1 คันให้บริการ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. / ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.จัดเส้นทางการเดินรถ จำนวน 2 เส้นทาง คือ - เส้นทางสีแดง ระยะทางประมาณ 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที/รอบ ถนนสายจามจุรี-พิกุล-ซอมพอ-พระพิรุณ-ราชพฤกษ์-สิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - เส้นทางสีน้ำเงิน ระยะทางประมาณ 3 กม. ใช้เวลาประมาณ 40-45 นาที/รอบ ถนนชาวหอ-ราชพฤกษ์-อินทนิล-ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ-อาคารเพิ่มพูน-อาคารพืชไร่-อาคารคณะเทคโนโลยีการประมงฯ-คณะเศรษฐศาสตร์-โรงอาหาร Green canteen-ถนนสายอินทนิล-สิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกรที่มา : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=3618
17 มิถุนายน 2563
ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งทีึ่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งทีึ่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
11 มีนาคม 2564
สนม. ม.แม่โจ้ จัดซ้อมแผนอัคคีภัย สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัคคีภัย การระงับเหตุและซ้อมแผนฉุกเฉิน การอพยพเคลื่อนย้ายเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการใช้เครื่องดับเพลิง และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง สามารถปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัยได้ถูกต้อง กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ อาคารแผ่พืชน์ และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ณ บริเวณอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรได้เป็นอย่างมากหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
12 พฤศจิกายน 2563
การประชุมเตรียมประเมิน Green Office สำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดการประชุมเตรียมประเมิน Green Office สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะมีการตรวจประเมินในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
12 พฤศจิกายน 2563
การให้บริการขนส่งรถไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้ให้บริการรถไฟฟ้ารับส่งบุคลากร กองเทคโนโลยีดิจิทัล จากอาคารเรียนรวมแม่โจ้ 60 ปี และอาคารแม่โจ้ 70 ปี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะหน่วยงาน ณ ห้องรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
29 ตุลาคม 2563
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการสัมมนา เทคนิคและแนวทางการดำเนินงาน Green Office กองเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
11 กันยายน 2563
ประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย   ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ได้ตรวจเอกสารและเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การจัดสภาพแวดล้อม และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเตรียมการประเมินจากภายนอกต่อไป
13 สิงหาคม 2563
กิจกรรมหมวด 5 วัดค่าแสงสว่าง
กิจกรรมหมวด 5 วัดค่าแสงสว่าง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง ประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
26 มิถุนายน 2563
การดำเนินกิจกรรม หมวดที่ 5
26 มิถุนายน 2563
การพบปะหน่วยงานและส่งมอบนโยบายสำนักงานสีเขียว 2563
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้มีการพบปะหน่วยงานและส่งมอบนโยบายสำนักงานสีเขียว
26 มิถุนายน 2563
ดูทั้งหมด
สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) นำโดย นายสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ในโอกาส เข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี ในขณะนั้น) ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว มาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานทำให้ ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 GREEN OFFICE ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในปี 2563 สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการ ครบ 3 ปี การตรวจประเมินในครั้งนี้ จึงเป็นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานมหาวิทยาลัย อีกครั้งและจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินวางแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
13 พฤศจิกายน 2563
ดูทั้งหมด
ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้กระดาษ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อมูลปริมาณขยะ กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี
ปริมาณขยะรีไซเคิล

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะทั่วไป

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอินทรีย์

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย