สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office

ประธานกรรมการ (รองอธิการบดี)
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (รก.ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)
กรรมการ (รก.ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองกลาง)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองแผนงาน)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน)
กรรมการ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ)
กรรมการ (ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร)
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย)
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ)
กรรมการ (หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน)
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

ประธานกรรมการ (รองอธิการบดี)
รองประธานกรรมการ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (ประธานคณะกรรมการหมวด 1)
กรรมการ (ประธานคณะกรรมการหมวด 2)
กรรมการ (ประธานคณะกรรมการหมวด 3)
กรรมการ (ประธานคณะกรรมการหมวด 4)
กรรมการ (ประธานคณะกรรมการหมวด 5)
กรรมการ (ประธานคณะกรรมการหมวด 6)
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

ประธานกรรมการ (รก.ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
รองประธานกรรมการ (รก.ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ)
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้างานอำนวยการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการกองกลาง)
กรรมการ (หัวหน้างานฝ่ายสื่อสารองค์กร)
กรรมการ (หัวหน้างานอำนวยการ กองกลาง)
กรรมการ (หัวหน้างานประชุม กองกลาง)
กรรมการ (หัวหน้างานสภาพนักงาน)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ (หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
รองประธานกรรมการ (หัวหน้างานระบบสาธารณูปโภค กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ (หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ (หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
รองประธานกรรมการ (หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการ (หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
กรรมการ (หัวหน้างานทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ (หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง)
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ