สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office

ประวัติความเป็นมา

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีหลักสำคัญของการเป็นสำนักงานสีเขียว คือ

การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น

(ความเป็นมา สำนักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenoffice/derivation/)

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งมั่นที่จะยกระดับสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมและผลักดันให้สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นสำนักงานสีเขียว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เห็นชอบนโยบายสิ่งแวดล้อมสีเขียวสำนักงานอธิการบดี และแนวทางการดำเนินงาน Green Office