สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
1.DVD Eco Product Directories 2015
2.แบบฟอร์ม
10.นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office 2017 rev.01.pdf
10.นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office 2017 rev.01.ppt
11.แบบตรวจประเมินเบื้องต้น.doc
11.แบบตรวจประเมินเบื้องต้น.pdf
12.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว 2560.doc
12.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว 2560.pdf
13.เคล็ดลับความสำเร็จจากการประชุมถอดบทเรียน.pdf
3.ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.pdf
4.ตัวอย่างการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.xlsx
5.นำเสนอการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.ppt
5.นำเสนอการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.ppt
6.เกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2560.pdf
7.ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน green office 60.pdf
8.คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
9.โครงการ+กำหนดการ green office 25-26 ธค 59.pdf
aspect for green office complete.xlsx
เคล็ดไม่ลับ ความสำเร็จสำนักงานสีเขียว.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274