สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
1.1.1 บริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการ 2562
1.1.2 Green Office Policy 2562
1.2.1 ผังหน้าที่รับผิดชอบ 2562.pdf
1.5.1 คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2562.pdf
1.6 โครงการ ID=44075 2562.pdf
1.6 โครงการ ID=44086 2562.pdf
1.6 โครงการ ID=44165 2562.pdf
1.6 โครงการ ID=44171 2562.pdf
1.6 โครงการ ID=44178 2562.pdf
1.6 โครงการ ID=44181 2562.pdf
1.6 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2562.pdf
1.8.2 เชิญประชุม 1-2561.pdf
1.8.2 เชิญประชุม กก GreenOffice 1-2562 28กพ62.pdf
1.8.2 เชิญประชุม กก GreenOffice เตรียมความพร้อม 23กค62.pdf
1.8.2 เชิญประชุม กก แยกหมวด 19-22มีค63.pdf
1.8.2 ระเบียบวาระการประชุม กก.สนง.สีเขียว 2-62 (23 ก.ค.62).pdf
1.8.2 รายงาน ปช.green office 2-61 (5 เม.ย.61).pdf
ตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินสนงสีเขียว ปี 2562.pdf
แบบสัมภาษณ์ greenoffice 2561.pdf
มาตรฐานสำนักงานสีเขียว 2562.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274