สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
กฎข้อกำหนด - 1.2 บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
กฎข้อกำหนด - 10พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ2535.pdf
กฎข้อกำหนด - 11ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่9) พศ2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่.pdf
กฎข้อกำหนด - 12ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พศ2545 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่.pdf
กฎข้อกำหนด - 13ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่19) พศ2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่.pdf
กฎข้อกำหนด - 14ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พศ2551.pdf
กฎข้อกำหนด - 15ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พศ2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พศ2535.pdf
กฎข้อกำหนด - 2พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พศ2550.pdf
กฎข้อกำหนด - 3กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย พศ2555.PDF
กฎข้อกำหนด - 4กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความร้อน แสงสว่าง และเสียง พศ2549.PDF
กฎข้อกำหนด - 5พระราชบัญญัติสาธารณสุข พศ2535.pdf
กฎข้อกำหนด - 6พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พศ2550.pdf
กฎข้อกำหนด - 7-1กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 พศ2535 หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย.pdf
กฎข้อกำหนด - 7-2กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พศ2560.pdf
กฎข้อกำหนด - 8กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตรค่าธรรมเนียมอื่นๆ พศ2545.pdf
กฎข้อกำหนด - 9-1พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พศ2535.pdf
กฎข้อกำหนด - 9-2พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พศ2535(แก้ไขเพิ่มเตืม พศ2550).pdf
กฎข้อกำหนด - 9-3ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ พศ2552.pdf
กฎข้อกำหนด - 9-4ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ พศ2554.PDF
กฎข้อกำหนด - รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม 2.2 ปรับปรุงครั้งที่ 2.pdf
กฎข้อกำหนด - สนอ. รายการกม.และข้อกำหนด (ลงนามแล้ว).pdf
กฏข้อกำหนด - 9-9กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พศ2553.pdf
กฏข้อกำหนด - 1กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
กฏข้อกำหนด - 9-10กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พศ2556.pdf
กฏข้อกำหนด - 9-11กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7) พศ2553.PDF
กฏข้อกำหนด - 9-12กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8) พศ2553.pdf
กฏข้อกำหนด - 9-13กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9) พศ2553.PDF
กฏข้อกำหนด - 9-14กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10) พศ2553.PDF
กฏข้อกำหนด - 9-5กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พศ2552.pdf
กฏข้อกำหนด - 9-6กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พศ2553.pdf
กฏข้อกำหนด - 9-7กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พศ2553.pdf
กฏข้อกำหนด - 9-8กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครืองจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พศ2553.pdf
กฏข้อกำหนด - แบบรายงาน ทส.1.pdf
กฏข้อกำหนด - แบบรายงาน ทส.2.pdf
กฏข้อกำหนด - ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2559.pdf
กฏข้อกำหนด - พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พศ2560.pdf
กฏข้อกำหนด - พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ2556.pdf
กฏข้อกำหนด - ระเบียบกรมเจ้าท่า หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พศ2557.pdf
คำสั่ง 115 แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว เพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 32-2560 แต่งตั้ง กกเพิ่มเติม-ศุภชัย.pdf
คำสั่ง 568 แต่งตั้งคณะกรรมการ-Green-office.pdf
คำสั่ง mju1342-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานอธิการบดีpdf.pdf
คำสั่ง ผังหน้าที่รับผิดชอบ.pdf
คำสั่ง รายละเอียดการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ GreenOffice.pdf
โครงการ ID=40378 2560.pdf
โครงการ ID=40380 2560.pdf
โครงการ ID=41016 2560.pdf
โครงการ ID=41037 2560.pdf
เชิญประชุม กก GreenOffce 24สค60.pdf
เชิญประชุม กก GreenOffice 17ตค60.pdf
เชิญประชุม กก GreenOffice 20ตค60.pdf
เชิญประชุม กก GreenOffice 9สค60.pdf
นโยบาย - คำขวัญ.jpg
นโยบาย - ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี.pdf
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย กองกลาง.jpg
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย กองการเจ้าหน้าที่.jpg
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย กองคลัง.jpg
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย กองแผนงาน.jpg
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย งานประชาสัมพันธ์.jpg
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย งานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย.jpg
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย สนงคุณภาพ.jpg
นโยบาย - ภาพผู้บริหารส่งมอบนโยบาย สำนักงานตรวจสอบภายใน.jpg
นโยบาย - ว061แจ้งเวียนนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว.pdf
ปัญหาสิ่งแวดล้อม - การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม.pdf
ปัญหาสิ่งแวดล้อม - ทะเบียนประเมินผลกระทบการใช้ทรัพยากร (สำนักงาน).pdf
ปัญหาสิ่งแวดล้อม - ทะเบียนประเมินผลกระทบสิ่่งแวดล้อม (สำนักงาน).pdf
ปัญหาสิ่งแวดล้อม - ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร (สำนักงาน).pdf
แผน-โครงการ green office 61.pdf
รายงานการประชุมกก green office 1-2560 04052560.pdf
รายงานการประชุมกก green office 2-2560 15052560.pdf
รายงานการประชุมกก green office 3-2560 13062560.pdf
รายงานการประชุมกก green office 4-2560 23062560.pdf
รายงานการประชุมกก green office 6-2560 27072560.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274