สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
5 ส 18072560 ภาพที่ 1.jpg
5 ส 18072560 ภาพที่ 2.jpg
5 ส 18072560 ภาพที่ 3.jpg
5 ส 18072560 ภาพที่ 4.jpg
5ส กองกลาง.jpg
5ส กองคลัง.jpg
5ส กองอาคาร.jpg
5ส ป้าย.jpg
การเดินทาง - Car Free Day.jpg
การเดินทาง - รณรงค์การใช้จักรยาน.jpg
การรับรู้ - ผลการประเมินการรับรู้นโยบาย ครั้งที่ 1.png
การรับรู้ - ผลการประเมินการรับรู้นโยบาย ครั้งที่ 2.png
การสื่อสาร - mjuradio.png
การสื่อสาร - บอร์ดคัดแยกขยะ.jpg
การสื่อสาร - ประกวดคำขวัญ Green Office สำนักงานอธิการบดี.pdf
การสื่อสาร - ว061 หนังสือเวียนมติ-กก.สนอ.-นโยบาย-สนง.สีเขียว.pdf
การสื่อสาร - ว107 กำหนดการโครงการฝึกอบรม การใช้พลังงานในสำนักงาน 06062560.pdf
การสื่อสาร - ว107 เชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การใช้พลังงานในสำนักงาน 06062560.pdf
การสื่อสาร - สรุปผลการสำรวจการรับรู้รับทราบนโยบาย และการมีส่วนร่วมสู่การเป็น สนอ Green Office.pdf
การสื่อสาร - เสียงตามสาย.jpg
การสื่อสาร - หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมลดโลกร้อน โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว พร้อมกำหนดการ.pdf
การสื่อสาร - หนังสือเวียน-เชิญชวนบุคลากรที่พักในบ้านพัก ม.ให้ขอรับจักรยาน.pdf
การสื่อสาร - หนังสือเวียน-รณรงค์ให้ใช้จักรยาน.pdf
การสื่อสาร บอร์ด1.jpg
การสื่อสาร บอร์ด10.jpg
การสื่อสาร บอร์ด11.jpg
การสื่อสาร บอร์ด12.jpg
การสื่อสาร บอร์ด2.jpg
การสื่อสาร บอร์ด3.jpg
การสื่อสาร บอร์ด4.jpg
การสื่อสาร บอร์ด5.jpg
การสื่อสาร บอร์ด6.jpg
การสื่อสาร บอร์ด7.jpg
การสื่อสาร บอร์ด8.jpg
การสื่อสาร บอร์ดนโยบายสำนักงานสีเขียว.jpg
โครงการ ID=40378 2560.pdf
โครงการ ID=40380 2560.pdf
โครงการ ID=41016 2560.pdf
โครงการ ID=41037 2560.pdf
เชิญประชุม 14 มิถุนายน.pdf
เชิญประชุม mjuกำหนดการ (3 เมษายน 2561)pdf.pdf
เชิญประชุม เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข (คณะกรรมการ)pdf.pdf
เชิญประชุม ว016 เชิญประชุมครั้งที่ 1-2561.pdf
เชิญประชุม ว026เชิญประชุม-กกสนงสีเขียว (13 มิย 60).pdf
เชิญประชุม ว063เชิญประชุมครั้งที่ 1-2560.pdf
เชิญประชุม ว066กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1.pdf
เชิญประชุม ว067 เชิญประชุมครั้งที่ 2-2560.pdf
เชิญประชุม ว072เชิญประชุมครั้งที่ 3-2560.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 1.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 2.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 3.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 4.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 5.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 6.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 7.jpg
ภาพการจัดเบรคประชุม 8.jpg
ภาพการประชุมกก 1-2560 1.jpg
ภาพการประชุมกก 1-2560 2.jpg
ภาพการประชุมกก 1-2560 3.jpg
ภาพการประชุมกก 1-2560 4.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 1.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 10.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 11.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 12.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 2.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 3.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 3.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 5.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 6.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 7.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 8.jpg
ภาพการประชุมกก 2-2560 9.jpg
ภาพการประชุมกก 3-2560 1.jpg
ภาพการประชุมกก 3-2560 2.jpg
ภาพการสื่อสารการใช้งานระบบดักไขมันพนักงานทำความสะอาด.jpg
ภาพตู้รับฟังความคิดเห็น1.jpg
ภาพตู้รับฟังความคิดเห็น2.jpg
ภาพตู้รับฟังความคิดเห็น3.jpg
ภาพตู้รับฟังความคิดเห็น4.jpg
ภาพตู้รับฟังความคิดเห็น5.jpg
ภาพนโยบายสำนักงานสีเขียวหน้าเว็บไซด์.jpg
ภาพแนะนำการล้างมือให้ถูกวิธี.jpg
ภาพบอร์ดคัดแยกขยะ2.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - แผนบรรเทาสาธารณภัย.pdf
ภาวะฉุกเฉิน - แผนผังเส้นทางหนีไฟ.png
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในอาคารสูง.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพการจับกลุ่มเดินแถวแผ่นดินไหว.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพการจับมือเคลื่อนย้ายคนเจ็บ แบบที่ 1.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพการจับมือเคลื่อนย้ายคนเจ็บ แบบที่ 2.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพการจับมือเคลื่อนย้ายคนเจ็บ แบบที่ 3.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพคณะวิทยากร.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพเตรียมพร้อมซ้อมรับมืออัคคีภัย.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพผู้เข้าร่วมโครงการ.jpg
ภาวะฉุกเฉิน - ภาพอุปกรณ์และสายดับเพลิง.jpg
โรงแรมใบไม้เขียว( พราวภูฟ้า).docx

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274