สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
การคัดแยกขยะ 1.jpg
การคัดแยกขยะ 10.jpg
การคัดแยกขยะ 11.jpg
การคัดแยกขยะ 12.jpg
การคัดแยกขยะ 13.jpg
การคัดแยกขยะ 14.jpg
การคัดแยกขยะ 15.jpg
การคัดแยกขยะ 16.jpg
การคัดแยกขยะ 17.jpg
การคัดแยกขยะ 18.jpg
การคัดแยกขยะ 19.jpg
การคัดแยกขยะ 2.jpg
การคัดแยกขยะ 20.jpg
การคัดแยกขยะ 3.jpg
การคัดแยกขยะ 4.jpg
การคัดแยกขยะ 5.jpg
การคัดแยกขยะ 6.jpg
การคัดแยกขยะ 7.jpg
การคัดแยกขยะ 8.jpg
การคัดแยกขยะ 9.jpg
ขยะ - กราฟปริมาณขยะทั่วไป มค-พค 2560.png
ขยะ - กราฟปริมาณขยะรีไซเคิล มค-พค 2560.png
ขยะ - คัดแยกขยะ ณ จุดรวมขยะ.jpg
ขยะ - คัดแยกขยะ และบันทึกปริมาณขยะ.jpg
ขยะ - จุดรวมขยะ.jpg
ขยะ - จุดรวมขยะ2.jpg
ขยะ - จุดรวมขยะ3.jpg
ขยะ - ถังขยะแยกประเภท.jpg
ขยะ - บันทึกปริมาณขยะ.pdf
ขยะ - ผังแสดงตำแหน่งถังขยะ ถึงดักไขมัน.pdf
ขยะ - รายงานการจัดการของเสียใน สนง..pdf
ขยะ - ส้นทางการจัดการของเสีย.png
น้ำเสีย - ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (BOD/COD/SS/TDS/Temp).jpg
น้ำเสีย - ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (PH Cl2).jpg
น้ำเสีย - ดักไขมัน 1.jpg
น้ำเสีย - ดักไขมัน 2.jpg
น้ำเสีย - ดักไขมัน 3.jpg
น้ำเสีย - ดักไขมัน 4.jpg
น้ำเสีย - ดักไขมัน 5.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 1.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 10.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 11.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 12.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 13.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 14.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 15.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 2.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 3.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 4.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 5.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 6.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 7.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 8.jpg
น้ำเสีย - ตรวจสภาพน้ำ 9.jpg
น้ำเสีย - ตารางคุณภาพน้ำ ตุลาคม 59 - สิงหาคม 60.pdf
น้ำเสีย - ใบรับรองน้ำยาทำความสะอาด.jpg
น้ำเสีย - ใบรับรองน้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดภัย.jpg
น้ำเสีย - แผนการกำจัดสารเคมีอันตรายปี60.pdf
น้ำเสีย - แผนการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบ.pdf
น้ำเสีย - แผนการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบ.pdf
น้ำเสีย - รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) 12 เมษายน 2560.pdf
น้ำเสีย - หนังสือรับรองว่าผู้รับจ้างเป้นบ.ที่เป็นม.jpg
บำบัดน้ำเสีย - การใช้ประโยชน์ 1.jpg
บำบัดน้ำเสีย - การใช้ประโยชน์ 2.jpg
บำบัดน้ำเสีย - การใช้ประโยชน์ 3.jpg

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274