สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
mju(ปก) หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน pdf.pdf
mju(ปก) หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน pdf.pdf
ความน่าอยู่ - mju(ปก) 54 ความน่าอยู่pdf.pdf
ความน่าอยู่ - mju(ปก) การคัดแยกขยะpdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuตารางการปฏิบัติงานของพนงทำความสะอาดpdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuใบตรวจรับพัสดุ (กำจัดปลวก)pdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuรายการเปลี่ยนต้นไม้ ไม้ประดับ ภายในอาคารสนอpdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuรูปภาพการติดตาข่ายป้องกันนกpdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuรูปภาพการปรับปรุงสภาพแวดล้อมนอกอาคารสำนักงาน (จัดแต่งภูมิทัศน์ฯ)pdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuรูปภาพประกอบการติดตังถังดักไขมัน.pdf
ความน่าอยู่ - mjuรูปภาพประกอบการติดตังถังดักไขมัน.pdf
ความน่าอยู่ - mjuรูปภาพประกอบพื้นที่สีเขียวpdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuรูปภาพประกอบพื้นที่สีเขียวpdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดpdf.pdf
ความน่าอยู่ - mjuสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดpdf.pdf
ความน่าอยู่ - คัดแยกครุภัณฑ์ชำรุด 18072560 1.jpg
ความน่าอยู่ - คัดแยกครุภัณฑ์ชำรุด 18072560 2.jpg
ความน่าอยู่ - คัดแยกครุภัณฑ์ชำรุด 18072560 3.jpg
ความน่าอยู่ - คัดแยกครุภัณฑ์ชำรุด 18072560 4.jpg
ความน่าอยู่ - ตัดแต่งกิ่งไม้รอบอาคาร 1.jpg
ความน่าอยู่ - ตัดแต่งกิ่งไม้รอบอาคาร 2.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 1.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 10.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 2.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 3.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 4.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 5.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 6.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 7.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 8.jpg
ความน่าอยู่ - มุมพักผ่อน 9.jpg
ความน่าอยู่ - โรงเนิสเซอรี่กล้าไม้ สำนักงานสีเขียว.jpg
ความน่าอยู่ - สภาพแวดล้อมภายนอก_๑๗๐๖๑๕_0016.jpg
ความน่าอยู่ - สภาพแวดล้อมภายนอก_๑๗๐๖๑๕_0020.jpg
ความน่าอยู่ - สภาพแวดล้อมภายนอก_๑๗๐๖๑๕_0030.jpg
พื้นที่สีเขียว - mju(ปก) 1 (สภาพแวดล้อมภายใน)pdf.pdf
พื้นที่สีเขียว - mju(ปก) 2 (สภาพแวดล้อมภายนอก)pdf.pdf
สัตว์พาหะ - mju(ปก) การควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อpdf.pdf
สัตว์พาหะ - mjuตารางการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อpdf.pdf
สัตว์พาหะ - mjuแบบรายงานการตรวจสองสัตว์พาหะนำเชื้อภายในสนอpdf.pdf
สัตว์พาหะ - บันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อ-.pdf
สัตว์พาหะ - แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ-.pdf
สัตว์พาหะ - ภาพกล่องดักหนู.jpg
เสียง - mju(ปก) 53 เสียงpdf.pdf
เสียง - mjuรายละเอียดเสียงpdf.pdf
เสียง - ต้นไม้ยืนต้นป้องกันเสียงจากภายนอกอาคาร 1.jpg
เสียง - ต้นไม้ยืนต้นป้องกันเสียงจากภายนอกอาคาร 2.jpg
เสียง - ต้นไม้ยืนต้นป้องกันเสียงจากภายนอกอาคาร 3.jpg
แสง - mju(ปก) 52 แสงในสำนักงานpdf.pdf
แสง - mju(ปก) 53 เสียงpdf.pdf
แสง - mjuตารางผลการวัดค่าแสง สนอ60pdf.pdf
แสง - mjuรายละเอียดเสียงpdf.pdf
แสง - mjuรูปภาพประกอบpdf.pdf
แสง - ตารางผลการสำรวจการวัดค่าแสง สนอ'60 ประเมินครั้งที่ 2.pdf
แสง - ผลการวัดค่าแสงในสำนักงาน (ครั้งที่ 2).pdf
แสง - วัดค่าแสงในพื้นที่สำนักงาน 1.jpg
แสง - วัดค่าแสงในพื้นที่สำนักงาน 2.jpg
แสง - วัดค่าแสงในพื้นที่สำนักงาน 3.jpg
แสง - วัดค่าแสงในพื้นที่สำนักงาน 4.jpg
แสง - วัดค่าแสงในพื้นที่สำนักงาน 5.jpg
แสง - วัดค่าแสงในพื้นที่สำนักงาน 6.jpg
อากาศ - mju(ปก) การก่อสร้างหรือต่อเติมภายในอาคาร pdf.pdf
อากาศ - mju(ปก) เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารpdf.pdf
อากาศ - mju(ปก) เครื่องปรับอากาศpdf.pdf
อากาศ - mju(ปก) บุหรี่pdf.pdf
อากาศ - mju(ปก) มลพิษทางอากาศจากภายนอกอาคารpdf.pdf
อากาศ - mju(ปก) อากาศในสำนักงานpdf.pdf
อากาศ - mju(ปก)พรมปูพื้น pdf.pdf
อากาศ - mjuการกำหนดพื้นที่สูบ และป้ายชี้สถานที่pdf.pdf
อากาศ - mjuการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างฯpdf.pdf
อากาศ - mjuมติที่ประชุมคณะกรรมการสนอpdf.pdf
อากาศ - mjuมลพิษทางอากาศจาก-ภายนอกpdf.pdf
อากาศ - mjuรายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสร เครื่องพิมพ์เอกสารpdf.pdf
อากาศ - mjuรูปภาพประกอบpdf.pdf
อากาศ - mjuรูปภาพประกอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศpdf.pdf
อากาศ - mjuรูปภาพประกอบการปรับย้ายเครื่องถ่ายเอกสารpdf.pdf
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 2.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 3.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 4.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 5.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 6.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 7.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 8.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ 9.jpg
อากาศ - การดูแลเครื่องปรับอากาศ.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 1.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 2.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 3.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 4.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 5.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 6.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 7.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 8.jpg
อากาศ - การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 9.jpg
อากาศ - พื้นที่สูบบุหรี่.jpg

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274