สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
6.1 (ล่าสุด)2.มิย.60.xls
6.1 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
6.1 ริโก้3.pdf
6.1 สถิติการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างการบริการของสำนักงาน 08082560.pdf
6.2 ใบรับรองน้ำยาทำความสะอาด.jpg
6.2 ใบรับรองน้ำยาทำความสะอาดที่ปลอดภัย.jpg
6.2 หนังสือรับรองว่าผู้รับจ้างเป้นบ.ที่เป็นม.jpg
HP mjuหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมpdf.pdf
mjuเกณฑ์การจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมpdf.pdf
mjuรายละเอียดปริมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดpdf.pdf
mjuสัญญาจ้างpdf.pdf
mjuสัญญาเช่า (1)pdf.pdf
mjuสัญญาเช่า (2)pdf.pdf
mjuสัญญาเช่า (3)pdf.pdf
เกณฑ์+แบบประเมิน งานจ้างทั่วไป.pdf
เกณฑ์+แบบประเมิน ทำความสะอาด.pdf
เกณฑ์+แบบประเมิน รปภ..pdf
เกณฑ์+แบบประเมินผู้ขายวัสดุของใช้.pdf
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274