สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
+2.1(1) ปี 2560 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม
+2.1(1) ปี 2561 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม
+2.1(1) ปี 2562 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม
+2.1(1) ปี 2563 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม
+2.1(2) ปี 2563 ใบลงทะเบียนและประเมินผลฝึกอบรม ก๊าซเรือนกระจก.pdf
+2.1(3) ปี 2560-2563 ประวัติ เชิดพงศ์ รอบเมือง.pdf
+2.1(3) ปี 2560-2563 ประวัติ ทศพล อุปินโน.pdf
+2.1(3) ปี 2560-2563 ประวัติ รลิสฐิตา ถมทอง.pdf
+2.1(3) ปี 2560-2563 ประวัติ ศกุนตลา จินดา.pdf
+2.1(3) ปี 2560-2563 ประวัติ เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์.pdf
+2.1(3) ปี 2560-2563 ประวัติ อรทัย เป็งนวล.pdf
+2.1.2 ปี 2563 ประวัติวิทยากร ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (ม.เกษตร) Carbon footprint
+2.1.2 ปี 2563 ประวัติวิทยากร-คุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง บ.อิน อนุรักษ์พลังงาน
+2.1.2 ปี 2563 ประวัติวิทยากร-อ. ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์ การใช้พลังงาน และการจัดการของเสีย
+2.2(1) ปี 2562 แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562.pdf
+2.2(1) ปี 2563 แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563.pdf
+2.2.2 ปี 2560 ประมวลภาพและการสื่อสาร หมวด 2.pdf
+2.2.2 ปี 2561 ประมวลภาพและการสื่อสาร หมวด 2.pdf
+2.2.2 ปี 2562 ประมวลภาพและการสื่อสาร หมวด 2.pdf
+2.2.2 ปี 2563 ประมวลภาพและการเผยแพร่หมวด 2.pdf
+2.2.4(1) ช่องทางแจ้งข้อเสนอแนะ.pdf
+2.2.4(2) หน้าที่รับผิดชอบ หมวด 2
+2.2.4(3,4) ปี 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
+2.2.4(3,4) ปี 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
+2.2.4(3,4) ปี 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
+2.2.4(3,4) ปี 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
+สรุปการประเมินคะแนน Carbon Footprint.pdf
+สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการฝึกอบรม ปี 63.pdf
+หมวด 2 สรุปกิจกรรมปี 60-63 (2563).pptx
2.1.1 ปี 2560 โครงการ ID=40378 2560 ซ้อมแผน.pdf
2.1.1 ปี 2560 โครงการ ID=40380 2560 คัดแยกขยะ.pdf
2.1.1 ปี 2560 โครงการ ID=41016 2560 Green Week.pdf
2.1.1 ปี 2560 โครงการ ID=41037 2560 CarFreeDay.pdf
2.1.1 ปี 2560 โครงการ ID=45211 2560 Knowleage.pdf
2.1.1 ปี 2560 ผลการประเมิน การรับรู้#1.pdf
2.1.1 ปี 2560 ผลการประเมิน การรับรู้#2.pdf
2.1.1 ปี 2560 ผลการประเมินรวมโครงการ.pdf
2.1.1 ปี 2560 ย002.pdf
2.1.1 ปี 2560-2563 ประวัติ ประคอง ยอดหอม.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=41571 BigcleaningDay20042561.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=41635 2561 ดูงาน.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=41703 วันสิ่งแวดล้อม 2561.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=42298 2561 BigCleaningDay#2.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=42298 MJU Car Free Day.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=42298 MJU Car Free Day.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=42388 ปุ๋ย 2561.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=45218 2561 ซ้อมแผน.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ID=45219 ก๊าซเรือนกระจก 2561.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ ย002 ประจำปี 2561.pdf
2.1.1 ปี 2561 โครงการ เสวนาเกี่ยวกับสำนุักงานสีเขียว.pdf
2.1.1 ปี 2561 ผลการประเมิน BigCleaningDay.pdf
2.1.1 ปี 2561 ผลการประเมิน ก๊าซเรือนกระจก.pdf
2.1.1 ปี 2561 ผลการประเมิน ซ้อมแผน.pdf
2.1.1 ปี 2561 ผลการประเมิน ดูงาน.pdf
2.1.1 ปี 2561 ผลการประเมิน.pdf
2.1.1 ปี 2561 ย002.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ BigCleaningDay.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ ID=44075 GreenOffice 2562.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ ID=44086 ผู้ประเมิน2562.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ ID=44165 2562 ซ้อมแผน.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ ID=44165 ซ้อมแผน.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ ID=44178 2562 เกณฑ์ประเมิน.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ MJU Car Free Day 2019.pdf
2.1.1 ปี 2562 โครงการ ซ้อมแผน.pdf
2.1.1 ปี 2562 ผลการประเมิน.pdf
2.1.1 ปี 2562 ย002 .pdf
2.1.1 ปี 2563 โครงการ 5ส สร้างจิตสำนึกและการมีส่วน.pdf
2.1.1 ปี 2563 โครงการ ID=45205 2563 ก๊าซเรือนกระจก.pdf
2.1.1 ปี 2563 โครงการ ID=45208 2563 MJU Go Green.pdf
2.1.1 ปี 2563 โครงการ ID=45209 เกณฑ์ประเมิน 2563.pdf
2.1.1 ปี 2563 โครงการ ย002 ประจำปี 2563.pdf
2.1.1 ปี 2563 ผลการประเมิน BigCleaningDay.pdf
2.1.1 ปี 2563 ผลการประเมิน Energy.pdf
2.1.1 ปี 2563 แผนการดำเนินงาน Green office 63 (หมวด 1-6) ชุดประเมิน.pdf
2.1.1 ปี 2563 ย002.pdf
2.2.2 ปี 2560 ขอเชิญประชุม.pdf
2.2.2 ปี 2560 เชิญประชุม กก GreenOffce 24สค60.pdf
2.2.2 ปี 2560 เชิญประชุม กก GreenOffice 20ตค60.pdf
2.2.2 ปี 2560 เชิญประชุม กก GreenOffice 9สค60.pdf
2.2.2 ปี 2560 เชิญประชุม23สค2560.pdf
2.2.2 ปี 2561 ขอเชิญประชุม.pdf
2.2.2 ปี 2561 ขอเชิญประชุม.pdf
2.2.2 ปี 2561 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำปุ๋ย 3กค61.pdf
2.2.2 ปี 2561 เชิญประชุม กก GreenOffice 27กพ61.pdf
2.2.2 ปี 2561 เชิญประชุม กก GreenOffice 27กพ61.pdf
2.2.2 ปี 2561 เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา GreenOffice 19มิย 61.pdf
2.2.2 ปี 2561 เชิญอธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5มิย61.pdf
2.2.2 ปี 2562 ขอเชิญประชุม กก GreenOffice.pdf
2.2.2 ปี 2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน.pdf
2.2.2 ปี 2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญประชุม กก GreenOffice 1-2562 28กพ62.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญประชุม กก GreenOffice เตรียมความพร้อม 23กค62.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญประชุม กก แยกหมวด 19-22มีค63.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญร่วมกิจกรรม BigCleanningDay 26เมย62.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญร่วมกิจกรรม GreenOffice 9กค62.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญร่วมกิจกรรม Healthy Workplace 20กย62.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญร่วมกิจกรรม MJUCarFreeDay 25กยุ62.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญร่วมกิจกรรม MJUCarFreeDay 25กยุ62.pdf
2.2.2 ปี 2562 เชิญรองอธิการบดี รศ ดร ญาณิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม GreenOffice 9กค62.pdf
2.2.2 ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ แจ้งจุดทิ้งขยะมีพิษ.pdf
2.2.2 ปี 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 13-14พค62.pdf
2.2.2 ปี 2563 เชิญประชุม กก GreenOffice 1-2563 17มีค63.pdf
2.2.2 ปี 2563 เชิญประชุม กก GreenOffice 2-2563 21พค63.pdf
2.2.2 ปี 2563 เชิญประชุม กก GreenOffice 3-2563 25มิย63.pdf
2.2.2 ปี 2563 เชิญร่วมกิจกรรม 5ส 9กค63.pdf
2.2.2 ปี 2563 เชิญร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day 2กค63.pdf
2.2.2 ปี 2563 เชิญร่วมอบรม การใช้พลังงาน จัดการของเสีย 21กค63.pdf
2.2.2 ปี 2563 เชิญร่วมอบรม เกณฑ์ประเมิน GreenOffice63 14กค63.pdf
2.2.2 ปี 2563 แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563.pdf
2.2.4 ช่องทางการสื่อสาร Facebook.jpg
2.2.4 ช่องทางการสื่อสาร Line Group.jpg
2.2.4 ช่องทางการสื่อสาร ตู้รับความคิดเห็น.jpg
2.2.4 ปี 2560 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
2.2.4 ปี 2561 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
2.2.4 ปี 2562 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
2.2.4 ปี 2563 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
2.2.4 ปี 2563 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
ประหยัดน้ำ.png
ประหยัดน้ำ.png
ปิดปรับปอดเปลี่ยน.jpg
มชปก.jpg

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274