สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
จ้างเหมาขนย้ายขยะ 60-63
จ้างเหมาทำความสะอาด 60-63
+หมวด 4 เรียงตามเกณฑ์ 2563.ppt
4.1.1 จุดทิ้งขยะ.jpg
4.2 คุณภาพน้ำทิ้ง โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัย.pdf
4.2 คู่มือระบบบำบัดน้ำเสีย.pdf
4.2 จุดระบายน้ำเสีย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย.pdf
4.2 ทส1 - ทส2.pdf
4.2 ผลวิเคราะห์ (แลปกลาง) 61-63.pdf
4.2 ผังทางระบายน้ำเสียมหาวิทยาลัย.pdf
หมวด 4 ข้อ 4.1(1) บันทึกปริมาณขยะ 2560 .xls
หมวด 4 ข้อ 4.1(1) บันทึกปริมาณขยะ 2561 .xls
หมวด 4 ข้อ 4.1(1) บันทึกปริมาณขยะ 2562 (1) .xls
หมวด 4 ข้อ 4.1(1) บันทึกปริมาณขยะ 2563 .xls

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274