สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
สนม. ม.แม่โจ้ ซ้อมอพยพหนีไฟ ให้ความรู้บุคลากรเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้อาคาร เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย
14 มกราคม 2566     |      879
มสธ. ดูงาน บริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) ม.แม่โจ้
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานด้าน Green Office ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รก.รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาส นำคณะศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) ณ ห้อง Co- Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ : ข่าว จาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
10 สิงหาคม 2565     |      502
สนม. ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมสร้างสำนักงานสีเขียว พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Green University
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) พร้อมทั้งกล่าวให้แนวทางในการทำกิจกรรม Green Office เพื่อมุ่งสู่ Green University ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงานอธิการบดี ในขณะนั้น) ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ จัดให้ทุกคนในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการแข่งขันคัดแยกขยะ มีการตอบคำถามชิงรางวัล และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ เป็นการกระตุ้นเตือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน อาคารสถานที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green office อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย ต่อไป ภาพ : ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
10 สิงหาคม 2565     |      490
การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลักสูตร
ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ได้ดำเนินงานจัดการอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ ตามหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ในหลักสูตร ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว วิทยากร นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด  และหลักสูตรวัฏจักรภาวะเรือนกระจกต่อสุขภาวะผู้ใช้ในอาคารกระจก วิทยาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีผู้สนใจทั้งบุคลากรภายในสำนักมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กรกฎาคม 2565     |      1203
การประชุมคณะกรรมการสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
    เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้ การปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน หมวด 1 - 6  - พิจารณากำหนดจัดกิจกรรม/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการควบคุมสัตว์ และแมลงพาหะนำโรคในสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  - พิจารณาร่างโครงการ MJU Green & Clean Food Festival เทศกาลอาหารกรีนยู
20 มิถุนายน 2565     |      489
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5 (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5 (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย) ร่วมประชุมวางแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะทำงานฯ มีความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดําเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2565 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 มิถุนายน 2565     |      324
ทั้งหมด 2 หน้า