สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office

ดาว์นโหลดเอกสารโครงการ ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว

Maejo Go ECo

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ม.แม่โจ้ รับรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมตัวแทน 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งสารแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Green to Nature พร้อมกันทั่วประเทศรางวัลดังกล่าว คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1.)การกำหนดนโยบายและการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 2.)การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก 3.)การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4.)การจัดการของเสีย 5.) สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในสำนักงาน 6.) การจัดซื้อจัดจ้าง และผลการตรวจประเมินหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีดังนี้ • รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ สำนักหอสมุด สำนักงานมหาวิทยาลัย (รางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน) และ คณะวิทยาศาสตร์ (เข้ารับการประเมินครั้งแรก) • รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (เข้ารับการประเมินครั้งแรก) อ่านต่อ informationDetail
17 สิงหาคม 2564
ม.แม่โจ้ รับรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมตัวแทน 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งสารแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Green to Nature พร้อมกันทั่วประเทศรางวัลดังกล่าว คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1.)การกำหนดนโยบายและการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 2.)การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก 3.)การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4.)การจัดการของเสีย 5.) สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในสำนักงาน 6.) การจัดซื้อจัดจ้าง และผลการตรวจประเมินหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีดังนี้ • รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ สำนักหอสมุด สำนักงานมหาวิทยาลัย (รางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน) และ คณะวิทยาศาสตร์ (เข้ารับการประเมินครั้งแรก) • รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (เข้ารับการประเมินครั้งแรก) อ่านต่อ informationDetail
17 สิงหาคม 2564
สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) นำโดย นายสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ในโอกาส เข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี ในขณะนั้น) ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว มาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานทำให้ ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 GREEN OFFICE ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในปี 2563 สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการ ครบ 3 ปี การตรวจประเมินในครั้งนี้ จึงเป็นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานมหาวิทยาลัย อีกครั้งและจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินวางแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
13 พฤศจิกายน 2563
ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร 2560-2564 (ธค.)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณกระดาษ (กิโลกรัม)

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2560-2564 (มค.-ธค. 64)
ข้อมูลปริมาณขยะ กลุ่มอาคารสำนักมหาวิทยาลัย 2560-2564 (ธค.)
ปริมาณขยะรีไซเคิลจากกระดาษ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะรีไซเคิลจากขวดพลาสติก

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะรีไซเคิลจากขวดแก้ว

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะรีไซเคิลจากลังกระดาษ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะทั่วไป

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณถุงพลาสติก

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณกล่องโฟม

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอันตราย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอินทรีย์

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย