สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
หมวด 1 ข้อ 1.5(1) คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 60
หมวด 1 ข้อ 1.5(1) คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 61
หมวด 1 ข้อ 1.5(1) คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 62
หมวด 1 ข้อ 1.5(1) คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 63
+1.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก.docx
1.1.1 ปี 2560 บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2560.pdf
1.1.1 ปี 2561 บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2561.pdf
1.1.1 ปี 2562 บริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการ 2562.pdf
1.1.1 ปี 2563 บริบท+แผนผัง ปี 63 (ประเมิน).pdf
1.1.2 ปี 2560 นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี 2560.pdf
1.1.2 ปี 2561 นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี 2561.pdf
1.1.2 ปี 2562 นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี 2562.pdf
1.1.2 ปี 2563 แจ้งมติ-กก.สนม. (นโยบาย+เป้าหมาย สำนักงานสึเ.pdf
1.1.2 ปี 2563 โปสเตอร์ Green Office policy 2563.jpg
1.1.2 ปี 2563 โปสเตอร์ Green Office Policy 2563.png
1.1.3 ปี 2562 นโยบายสิ่งแวดล้อมและแนวทางดำเนินการ มติ กก สนอ2562.pdf
1.1.3 ปี 2560 นโยบายสิ่งแวดล้อม ประกาศ ปี 2560.pdf
1.1.3 ปี 2561 นโยบายสิ่งแวดล้อม ประกาศ ปี 2561.pdf
1.1.3 ปี 2561 มาตรการ มติ กกบริหาร 2561.pdf
1.1.3 ปี 2561 หนังสือเวียนขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบาย green office 61.pdf
1.1.3 ปี 2562 นโยบายสิ่งแวดล้อม ประกาศ ปี 2562.pdf
1.1.3 ปี 2563 นโยบายสิ่งแวดล้อม ประกาศ ปี 2563.pdf
1.1.3 ปี 2563 มาตรการ green office 63.pdf
1.1.4 ปี 2560 แผนการดำเนินงาน-ปี 60 (ณ 5 เมย60).pdf
1.1.4 ปี 2560 รายการ green office (นโยบาย 2560) (หลังการตรวจประเมินและแผนดำเนินงาน).pdf
1.1.4 ปี 2561 แผนการดำเนินงานปี 61.pdf
1.1.4 ปี 2561 รายงาน green office (นโยบาย 61).pdf
1.1.4 ปี 2562 แผนปฏิบัติงาน สนงสีเขียว ปี 2562.pdf
1.1.4 ปี 2562 รายงาน green office (นโยบาย 62).pdf
1.1.4 ปี 2563 แผนการดำเนินงาน Green office 63 (หมวด 1-6) ชุดประเมิน.pdf
1.1.4 ปี 2563 รายงาน Green office พค-มิย 63.pdf
1.1.5 ปี 2560 มาตรการ-ปี 2560.pdf
1.1.5 ปี 2561 มาตรการ-ปี 2561.pdf
1.1.5 ปี 2562 ตัวชี้วัดเป้าหมาย-ปี 2562.pdf
1.1.5 ปี 2563 ตัวชี้วัดเป้าหมาย นโยบายสำนักงานสีเขียว ปี 63+มติ กกสนม.pdf
1.1.5 ปี 2563 เป้าหมายตัวชี้วัด ปี 2563.pdf
1.2.1 ปี 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนอ 2560 ผังหน้าที่.pdf
1.2.1 ปี 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนอ 2560.pdf
1.2.1 ปี 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนอ 2561.pdf
1.2.1 ปี 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนอ 2562 ผังหน้าที่.pdf
1.2.1 ปี 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนอ 2562.pdf
1.2.1 ปี 2563 คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ผังรูป.pdf
1.2.1 ปี 2563 คำสั่งแต่งตั้ง กก.สำนักงานสีเขียว สนม. ที่ 27.pdf
1.2.1 ปี 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนม 2563 ผังรูป.pdf
1.2.1 ปี 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนม 2563 ผังหน้าที่.pdf
1.2.1 ปี 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สนม 2563.pdf
1.3.1 ปี 2560 วิเคราะห์กระบวนงาน+ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ 2560.pdf
1.3.1 ปี 2561 วิเคราะห์กระบวนงาน+ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ 2561.pdf
1.3.1 ปี 2562 ทะเบียนประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 62.pdf
1.3.1 ปี 2563 วิเคราะห์กระบวนงาน+ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ 2563.pdf
1.3.2 ปี 2560 มาตรการ ปี 2560.pdf
1.3.2 ปี 2561 มาตรการ ปี 2561.pdf
1.3.2 ปี 2563 มาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 2563.pdf
1.4.1 ปี 2560 ทะเบียน กมปี 60 ลงนาม.pdf
1.4.1 ปี 2561 ทะเบียน กมปี 61 (15 พค61) ลงนาม.pdf
1.4.1 ปี 2562 ทะเบียน กมปี 62 (22 มีค62) ลงนาม.pdf
1.4.1 ปี 2563 ทะเบียน กมปี 63 + Link.pdf
1.6.1 ปี 2560 โครงการ ย002.pdf
1.6.1 ปี 2560 โครงการพิเศษ 2560.pdf
1.6.1 ปี 2561 โครงการ ย002 ประจำปี 2561.pdf
1.6.1 ปี 2562 โครงการ ย002.pdf
1.6.1 ปี 2563 โครงการ ย002 ประจำปี 2563.pdf
1.6.1 รายงาน-โครงการปรับปรุงโหลดหม้อแปลงไฟฟ้า63.pdf
1.6.2 ปี 2560 ใบรับรองผลการประเมินสำนักงานสีเขียว 2560.pdf
1.6.2 ปี 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 4 2560.pdf
1.7.1 ปี 2563 การวางแผนตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
1.7.1 ปี 2563 กำหนดการตรวจประเมินภายใน-กรรมการ (21 กค .63) แยกหมวด.pdf
1.7.1 ปี 2563 กำหนดตรวจประเมินภายใน สำนักงานสีเขียว 21 กค 63.pdf
1.7.1 ปี 2563 คำสั่งแต่งตั้ง กกประเมินภายใน + ใบประกาศ 2563.pdf
1.7.1 ปี 2563 คำสั่งแต่งตั้ง กกประเมินภายใน 63.pdf
1.7.1 ปี 2563 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินภายใน สำนักงานสีเขียว 2563.pdf
1.7.1 ปี 2563 แผนการดำเนินงาน Green office 63 (หมวด 1-6) ชุดประเมิน.pdf
1.7.1 ปี 2563 แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2563.pdf
1.7.2 ปี 2560 โครงการ ID=40380 2560.pdf
1.7.2 ปี 2560 โครงการ ID=45211 2560 .pdf
1.7.2 ปี 2560 โครงการ ID=40378 2560.pdf
1.7.2 ปี 2560 โครงการ ID=41016 2560.pdf
1.7.2 ปี 2560 โครงการ ID=41037 2560.pdf
1.7.2 ปี 2560 ย002.pdf
1.7.2 ปี 2561 โครงการ ID=41635 ดูงาน 2561.pdf
1.7.2 ปี 2561 โครงการ ID=45218 ซ้อมแผน 2561.pdf
1.7.2 ปี 2561 ย002.pdf
1.7.2 ปี 2562 โครงการ ID=44165 ซ้อมแผน.pdf
1.7.2 ปี 2562 โครงการ ID=44178 เกณฑ์ประเมิน 2562.pdf
1.7.2 ปี 2562 ย002 .pdf
1.7.2 ปี 2563 โครงการ ID=45205 ก๊าซเรือนกระจก 2563.pdf
1.7.2 ปี 2563 โครงการ ID=45208 MJU Go Green 2563.pdf
1.7.2 ปี 2563 ย002.pdf
1.8.1 ปี 2560 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.1 ปี 2560 ขอเชิญประชุม.pdf
1.8.1 ปี 2561 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.1 ปี 2562 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.1 ปี 2562 ขอเชิญประชุม กก GreenOffice.pdf
1.8.1 ปี 2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน.pdf
1.8.1 ปี 2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน.pdf
1.8.1 ปี 2562 ขอเชิญประชุมคณะทำงาน.pdf
1.8.1 ปี 2563 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.1 ปี 2563 หนังสือเชิญประชุม กก GreenOffice 1-2563 17มีค63.pdf
1.8.1 ปี 2563 หนังสือเชิญประชุม กก GreenOffice 2-2563 21พค63.pdf
1.8.1 ปี 2563 หนังสือเชิญประชุม กก GreenOffice 3-2563 25มิย63.pdf
1.8.2 ปี 2560 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.2 ปี 2560 ประชุมติดตามหมวด.pdf
1.8.2 ปี 2560 แผนการดำเนินงาน-ปี 60 (ณ 5 เมย60).pdf
1.8.2 ปี 2561 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.2 ปี 2561 การติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2561.pdf
1.8.2 ปี 2561 ประชุมติดตามหมวด.pdf
1.8.2 ปี 2561 แผนการดำเนินงานปี 61.pdf
1.8.2 ปี 2562 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.2 ปี 2562 ประชุมติดตามหมวด.pdf
1.8.2 ปี 2562 แผนปฏิบัติงาน สนงสีเขียว ปี 2562.pdf
1.8.2 ปี 2563 กรรมการสำนักงานสีเขียว.pdf
1.8.2 ปี 2563 ประชุมติดตามหมวด.pdf
1.8.2 ปี 2563 แผนการดำเนินงาน Green office 63 (หมวด 1-6) ชุดประเมิน.pdf
กำหนดการตรวจประเมิน 13พย63.jpg
โครงการปี 2562 - โครงการจัดการพลังงานในสำนักง.pdf
โครงการปี 2563 - โครงการปรับปรุงโหลดหม้อแปลงฯ.pdf
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน 12พย63.jpg
ผังคณะกรรมการ.pdf
แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 63 (โครงการปรับปรุง.jpg

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274