สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
2565
รายงานค่าแสง
@หมวด 5.pdf
การตรวจเช็คถังดับเพลิง.pptx
การตรวจเช็คถังดับเพลิง.pptx
การติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร.pptx
การติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์.pptx
การติดตั้งป้ายดับเครื่องยนต์.pptx
การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ.pptx
กำจัดสัตว์นำพาหะนำโรค.pptx
กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่.pdf
ตาราง-การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5.docx
ทางลาด-ห้องน้ำผู้พิการ.pptx
ทำความสะอาดพรม.pptx
ใบตรวจเช็ค ถังดับเพลิง.xlsx
ผังภายในสำนักงาน.pptx
แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อภายในสำนักง.docx
แผนการซ่อมบำรุง 65.xlsx
แผนการดำเนินงาน 65 หมวด 5.pptx
แผนการดำเนินงาน ปี 2565 (ประเมิน).pdf
แผนการบำรุงรักษา ประจำปี 65 หมวด 5.xlsx
แผนการบำรุงรักษา ประจำปี 65.xlsx
แผนการสื่อสารการอบรม 2.2.1.pdf
แผนควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ หมวด 5.pdf
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สนม.65.pdf
แผนผัง+ขอบเขตดำเนิน green office ประเมิน65.pdf
แผนอพยพผู้นำอพยพแผนอัคคีภัย สำนักงานมหาว.pptx
มาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจา.docx
มาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจา.pdf
มาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงจา.pdf
รายงานผลการซ้อมแผนอัคคีภัย .pdf
รายละเอียดการจ้างทำความสะอาดอาคารส่วนกล.pdf
สัญญา รปภ ปี 66.pdf
สัญญาจ้าง ทำความสะอาด ยูนิเพสท์ 10 เดือน.pdf
สัญญาจ้าง(4-2564) ทำความสะอาดกลุ่มสนม.ปี 65 12 เดื.pdf
สัญญาจ้างทำความสะอาดโรงอาหาร เดือน ตุลา 65.pdf
สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์.pdf
สัญญาทำความสะอาดกลุ่มอาคารส่วนกลาง เดือน .pdf
สัญญาทำความสะอาดหอพัก 11 อาคาร เดือน ตุลา 65.pdf
สัญญาทำความสะอาดหอพัก 11 อาคาร เดือน พ.ย. 65.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274