สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office

คำสั่ง / ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นและข้อกำหนดสำนักงานสีเขียว

แจ้งข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

Facebook LINE Group MJU Radio FM 95.5 Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ม.แม่โจ้ ชวนรักษ์โลก จัด Big Cleaning Day แยกขยะ ปลูกผัก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก และMJU Big cleaning day ของส่วนงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกแสดงถึงความร่วมมือ สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ให้ทุกคนได้มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อน Green Office และ Green Universityในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน  2564พร้อมรับของที่ระลึกรักษ์โลก  ณ บริเวณโถงชั้น 1อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย   เนื่องด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก”เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สร้างเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม  สำหรับกิจกรรมจัดให้มีการส่งเสริม รณรงค์ลดขยะ ใช้ภาชนะจากใบไม้  กิจกรรมการให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขยะในสำนักงาน กิจกรรม Big cleaning dayโดยรอบสำนักงาน  กิจกรรมย่อยกระดาษรีไซเคิลก่อนจำหน่าย และกิจกรรมร่วมใจปิดไฟพร้อมกัน เวลา 11.00 – 13.00 น.(2 ชม.)   นอกจากนั้น ยังจัดให้มีกิจกรรม“ปลูกผักเพราะรักแม่(โจ้)”เพื่อให้บุคลากรมีผักสดปลอดภัยไว้บริโภคขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 0900 น.เป็นต้นไป พร้อมรับของที่ระลึกรักษ์โลก  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้0 5387 3241ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มิถุนายน 2566
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 หมวด 3 และหมวด 4
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 หมวด 3 และหมวด 4 ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาแนวทางและการดำเนินการ ประจำปี 2566 และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินภายนอก (ต่ออายุ) ในปี 2566 โดยมีคณะกรรมการหมวด 2 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย  นอกจากนี้ได้ให้นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยพลังงานทดแทน เข้าร่วมรับฟังการประชุมและแนวทางการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อีกด้วย เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 พฤษภาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 หมวด 3 และหมวด 4
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 หมวด 3 และหมวด 4 ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาแนวทางและการดำเนินการ ประจำปี 2566 และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินภายนอก (ต่ออายุ) ในปี 2566 โดยมีคณะกรรมการหมวด 2 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย  นอกจากนี้ได้ให้นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยพลังงานทดแทน เข้าร่วมรับฟังการประชุมและแนวทางการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อีกด้วย เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 พฤษภาคม 2566
สนม. ม.แม่โจ้ ซ้อมอพยพหนีไฟ ให้ความรู้บุคลากรเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้อาคาร เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย
14 มกราคม 2566
ม.แม่โจ้ มอบรางวัลผลการตรวจประเมิน Green Office สนม.
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) ประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว ได้กำหนดเกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 70 โดยผลการประเมิน หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน มากว่าร้อยละ 70 ทุกหน่วยงาน โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทั้ง 16 หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
9 กันยายน 2565
มสธ. ดูงาน บริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) ม.แม่โจ้
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานด้าน Green Office ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รก.รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาส นำคณะศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) ณ ห้อง Co- Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ : ข่าว จาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
10 สิงหาคม 2565
สนม. ม.แม่โจ้ ซ้อมอพยพหนีไฟ ให้ความรู้บุคลากรเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี และบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้อาคาร เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย
14 มกราคม 2566
มสธ. ดูงาน บริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) ม.แม่โจ้
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานด้าน Green Office ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รก.รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาส นำคณะศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าเยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงนิเวศ (Green Office) ณ ห้อง Co- Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพ : ข่าว จาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
10 สิงหาคม 2565
สนม. ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมสร้างสำนักงานสีเขียว พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Green University
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ของสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) พร้อมทั้งกล่าวให้แนวทางในการทำกิจกรรม Green Office เพื่อมุ่งสู่ Green University ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโครงการ Green Office หรือ ออฟฟิศสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักงานอธิการบดี ในขณะนั้น) ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ จัดให้ทุกคนในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการแข่งขันคัดแยกขยะ มีการตอบคำถามชิงรางวัล และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนที่ได้รับผิดชอบ เป็นการกระตุ้นเตือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน อาคารสถานที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว Green office อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย ต่อไป ภาพ : ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
10 สิงหาคม 2565
การฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลักสูตร
ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ได้ดำเนินงานจัดการอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ ตามหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ในหลักสูตร ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว วิทยากร นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด  และหลักสูตรวัฏจักรภาวะเรือนกระจกต่อสุขภาวะผู้ใช้ในอาคารกระจก วิทยาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Microsoft Teams ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีผู้สนใจทั้งบุคลากรภายในสำนักมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร 2560-2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำ

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร

ปริมาณกระดาษ (กิโลกรัม)

หมวดที่ 3

คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2565 - 2566
ข้อมูลปริมาณขยะ กลุ่มอาคารสำนักมหาวิทยาลัย 2560-2566
ปริมาณขยะรีไซเคิลจากกระดาษ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะรีไซเคิลจากขวดพลาสติก

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะรีไซเคิลจากขวดแก้ว

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะรีไซเคิลจากลังกระดาษ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะทั่วไป

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณถุงพลาสติก

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณกล่องโฟม

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอันตราย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะอินทรีย์

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2)

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย