สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5 (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5 (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย) ร่วมประชุมวางแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะทำงานฯ มีความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดําเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2565 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 มิถุนายน 2565     |      338
ชาวแม่โจ้รักษ์โลก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ขับเคลื่อน Green University
ชาวแม่โจ้รักษ์โลก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ขับเคลื่อน Green Universityมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีปฏิบัติการรักษ์โลกฉบับชาวแม่โจ้ เนื่องใน“วันสิ่งแวดล้อมโลก"(5 มิถุนายน) โดยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกันเป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ บุคลากรได้เข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น-กิจกรรมรณรงค์ด้านประหยัดพลังงาน -กิจกรรมรณรงค์ด้านน้ำ-กิจกรรมรณรงค์ด้านขยะ-กิจกรรมรณรงค์ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว-กิจกรรมด้าน Green Officeรวมถึงบุคลากรได้ร่วมแชร์ไอเดียต่างๆที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมรักษ์โลก และยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green University ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย..ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
7 มิถุนายน 2565     |      209
ขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ทุกหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
ขอประชาสัมพันธ์และเซิญชวนบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลกโดยเลือกทำกิจกรรมตามบริบทของหน่วยงาน (สามารถเลือกทำได้มากกว่า 1 กิจกรรม) ดังนี้-กิจกรรมรณรงค์ด้านทรัพยากรดิน-กิจกรรมรณรงค์ด้านทรัพยากรน้ำ-กิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงาน-กิจกรรมรณรงค์ด้านขยะ-กิจกรรมรณรงค์ด้านปฏิบัติการรับมือภาวะโลกร้อน-กิจกรรมรณรงค์ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวโดยส่งรูปและรายละเอียดมาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อจะได้รวบรวมและจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป
24 พฤษภาคม 2565     |      270
ม.แม่โจ้ รับรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมตัวแทน 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งสารแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Green to Nature พร้อมกันทั่วประเทศรางวัลดังกล่าว คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1.)การกำหนดนโยบายและการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 2.)การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก 3.)การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4.)การจัดการของเสีย 5.) สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในสำนักงาน 6.) การจัดซื้อจัดจ้าง และผลการตรวจประเมินหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 4 หน่วยงาน มีดังนี้ • รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ สำนักหอสมุด สำนักงานมหาวิทยาลัย (รางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน) และ คณะวิทยาศาสตร์ (เข้ารับการประเมินครั้งแรก) • รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (เข้ารับการประเมินครั้งแรก) อ่านต่อ informationDetail
17 สิงหาคม 2564     |      362
ทั้งหมด 9 หน้า