สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
ชาวแม่โจ้รักษ์โลก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ขับเคลื่อน Green University
ชาวแม่โจ้รักษ์โลก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ขับเคลื่อน Green Universityมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีปฏิบัติการรักษ์โลกฉบับชาวแม่โจ้ เนื่องใน“วันสิ่งแวดล้อมโลก"(5 มิถุนายน) โดยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งในที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และแม่โจ้ แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกันเป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ บุคลากรได้เข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น-กิจกรรมรณรงค์ด้านประหยัดพลังงาน -กิจกรรมรณรงค์ด้านน้ำ-กิจกรรมรณรงค์ด้านขยะ-กิจกรรมรณรงค์ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว-กิจกรรมด้าน Green Officeรวมถึงบุคลากรได้ร่วมแชร์ไอเดียต่างๆที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมรักษ์โลก และยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green University ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย..ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
7 มิถุนายน 2565     |      209
ขอเชิญชวนชาวแม่โจ้ทุกหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
ขอประชาสัมพันธ์และเซิญชวนบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลกโดยเลือกทำกิจกรรมตามบริบทของหน่วยงาน (สามารถเลือกทำได้มากกว่า 1 กิจกรรม) ดังนี้-กิจกรรมรณรงค์ด้านทรัพยากรดิน-กิจกรรมรณรงค์ด้านทรัพยากรน้ำ-กิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงาน-กิจกรรมรณรงค์ด้านขยะ-กิจกรรมรณรงค์ด้านปฏิบัติการรับมือภาวะโลกร้อน-กิจกรรมรณรงค์ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวโดยส่งรูปและรายละเอียดมาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อจะได้รวบรวมและจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป
24 พฤษภาคม 2565     |      270
สำนักงานมหาวิทยาลัย ม.แม่โจ้ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) นำโดย นายสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ในโอกาส เข้าตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับสำนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี ในขณะนั้น) ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว มาตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานทำให้ ได้รับรางวัล สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 GREEN OFFICE ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในปี 2563 สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการ ครบ 3 ปี การตรวจประเมินในครั้งนี้ จึงเป็นการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ของสำนักงานมหาวิทยาลัย อีกครั้งและจะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินวางแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
13 พฤศจิกายน 2563     |      818
ทั้งหมด 2 หน้า