สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
รายงานการประชุม
carbonFootprint2021.xls
mjuแผนการดำเนินงาน Green Office สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้pdf.pdf
การกำหนดบริบทองค์กร และขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อม.pdf
ข้อมูลรายงาน กก.ประเมิน หมวด ที่ 1 (ประเมิน 25 ก.พ.65).pdf
คำสั่ง 185/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว2564.pdf
คำสั่ง 537/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว2564.pdf
ทะเบียนกฎหมาย 64 (ประเมิน64).pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน.pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (2) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ.pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (3) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ.pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (4) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล.pdf
แบบฟอร์ม 1.5 (1) คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 64.xls
ประกาศนโยบายสีเขียว สนม 64.pdf
เป้าหมายปี 64 (สนม.).pdf
แผนการดำเนินการ Green office ปี 2564 (หมวด 1-6 ระบุชื่อผ.pdf
มติการกำหนดเป้าหมาย 64 สำนักงานมหาวิทยาลัยpdf.pdf
สรุป การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี2564.docx
สรุป การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี2564.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274